m

מיזוג במה בבסיס חיל האוויר תל נוף

מיזוג במה בבסיס חיל האוויר תל נוף

המבנה נמצא בבסיס תל נוף מ.ק. 126
המבנה מורכב מאזור טכני ומנהלתי דר קומתי וסככת מטוסים ל-4 תאי מטוסים.
המבנה ממוזג בשיטה של הזרמת מים קרים המיוצרים על ידי מכונת קירור בגג המבנה.
המים הקרים מוזרמים אל יחידות קצה בחדרים מסוג מפוח נחשון ויחידות קלות האוויר מוזרם
ע"י היחידות באמצעות מערכת תעלות ומפזרים.
אויר צח מטופל מסופק לחדרים באמצעות מערכת תעלות ומפזרים. יחידת אויר צח נמצאת גם היא בגג המבנה.

פליטות אויר משירותים מתבצעות ע"י מפוח פליטה הנמצא בגג המבנה ומערכת תעלות יניקה
ושבכות יניקה בשירותים (F1).
חדרי תקשורת בקומת קרקע / קומה א' ממוזגות באמצעות מזגנים מפוצלים ייעודיים.
חדר מדחס אויר מאוורר ע"י מפוח אוורור מאולץ (F2).
חימום לבניין המנהלתי ולמשרדים מתבצע באמצעות גופי חימום חשמליים הנמצאים ביחידות מפוח נחשון ויטאות.

לוח כוח מיזוג אויר ראשי נמצא על הגג והוא מזין את מכונת הקירור, יחידת אויר צח מטופל,
מפרח שרותים ואת לוח הפעלות מרחוק ומדפי אש.
לוח הפעלה מרחוק נמצא בקומת קרקע בכניסה המערבית של המבנה

אוורור סככות מטוסים
כל הנגר מאוורר ע"י 12 מפוחי גג המותקנים על גג המבנה השואבים החוצה את האוויר החם מחלל ההנגר.
2 לוחות הפעלות למפוחים ממוקמים כל אחד על יד כל לוח כוח שסופק ע"י אפסק. ברגע
הפעלת מפוח של הקבוצה הרלוונטית נפתח תריס שסופק ע"י חברת פזגל.

Date: