m

תקנון אתר "שרות הוגן"

ברוכים הבאים לאתר מכירות "שרות הוגן" שפותח ומופעל על ידי שרות הוגן ח"פ 51-2563883 היבואנים בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים עבור ציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: "אתר שרות הוגן") בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות אישיות ו/או מכירות יומיות וארעיות (להלן: "מכירות").

1.     כללי

1.1     הרכישה באמצעות אתר "שרות הוגן" כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. קרא את התקנון בקפידה מאחר והוא מהווה הסכם מחייב בינך ובין אתר "שרות הוגן".
1.2     קריאת תנאי התקנון היא תנאי מקדמי להשתתפות במכירות המתבצעות באתר. עצם ההשתתפות במכירה המתבצעת באתר מהווה הודעה סופית ומוחלטת ובלתי חוזרת מצד הגולש (הלקוח) כי קרא את הוראות תקנון זה הבין אותן והוא מסכים להן.
1.3     בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשתמע .
1.4     אם אינך מסכים לתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.5     בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין. אין תוקף למידע ו/או מצג שימסרו בענין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך  של שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.
1.6     רשומי המחשב של האתר בדבר פעולות המתבצעות באמצעות גלישה באתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ופרטיהן.
1.7     האתר רשאי לשנות את תנאי התקנון מידי פעם בפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.
1.8     התכנים המועלים ומפורסמים באתר עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד אתר "שרות הוגן" בין שהם תחת ניהול האתר ובין אם לא ו/או לכל צורך חוקי אחר שקיים או יהיה קיים בעתיד והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

2.   מי רשאי לרכוש מוצרים

2.1     רק תושבי ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 4.1-4.37 להלן: רשאים לרכוש מוצרים, להשתתף במכירה ולהציע הצעות באתר.
2.2     אתר "שרות הוגן" רשאי למנוע מגולש באתר (להלן: "מבקר" או "לקוח") את השתתפותו באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
2.3     עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי של הספק המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מכירה (בהתאם לסוג המכירה), מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים נוספים (להלן: "דף המכירה").
2.4     בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה אתר "שרות הוגן", מתוקף מעמדו כבעל האתר וכמנהלו, רשאי למנוע ממבקר להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.4.1       אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי,או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
2.4.2       אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים.
2.4.3       אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר "שרות הוגן" או בצדדים שלישיים כלשהם.
2.4.4       אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם האתר או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.
2.4.5       אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.   אודות המכירות

3.1     במכירה אישית יוצג בדף המכירה הסכום הנמוך ביותר שאפשר לתת כהצעה  (להלן: "מחיר הכי נמוך") וכן שמות הזוכים במכירה האמורה עד לאותה עת.
3.2     כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.
3.3     ההרשמה לאתר תעשה ע"י בחירת שם משתמש וסיסמא והקלדת פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו, וזאת בטרם ביצוע ההזמנה.
בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת האתר לא יכול להבטיח את ביצוע ההזמנה.
3.4     מיד עם ביצוע הפעולה אתר "שרות הוגן" יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
3.5     במידה והפעולה אושרה, ההזמנה תירשם במחשבי האתר וניתן יהיה לראות את ההזמנה תחת הקישור "כרטיס לקוח" שבאתר כ- 12 שעות לאחר סיום המכירה.
האתר ישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
3.6     רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר אלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מס' הזמנה, פרטי הזמנה ופרטי הלקוח יהווה אישור על קליטת ההזמנה באתר והרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות והרישום.
3.7     חיוב מבצע הפעולה בעלות המוצר או השירות שנרכש על ידו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי לאחר ביצוע הפעולה.
3.8     מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לאתר "שרות הוגן", בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. האתר "שרות הוגן", יבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את האתר "שרות הוגן", בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.לידיעתך: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
3.9     במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של אתר "שרות הוגן" לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה  אתר "שרות הוגן" זכאי לבטל את ההזמנה.
3.10  במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג שירות הוגן קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג האתר "שרות הוגן" ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של האתר "שרות הוגן" בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.
3.11   לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי של הספקים המציעים מוצרים באתר והאחראים לאספקתם ללקוח, וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.
עם זאת, יובהר כי האתר "שרות הוגן" עושה כמיטב יכולתו כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ובהתאם האתר מחייב את כל הספקים שלא ליתן הצעה בגין מוצר אשר אינו נמצא במלאי הספק במועד ההצעה או אשר קיימת סבירות כי לא יהא במלאי הספק במועד הזמנתו על ידי לקוח. כמו כן, עם קבלת הזמנה מלקוח למוצר,  אתר "שרות הוגן" מחייב את הספק לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה כך שיהא זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד הקבוע בדף המכירה.
ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת אתר "שרות הוגן" מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר אצל הספק לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, יהא אתר "שרות הוגן" רשאי להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ואתר "שרות הוגן"  ימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או ישיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי אתר "שרות הוגן" בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
3.12  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

4.   שיטות המכירה

א.   מכירה רגילה
4.1     מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
4.2     מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
4.3     במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות לפיה נציג לקוחות של אתר "שרות הוגן" ייצור עמו קשר טלפוני. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג אתר "שרות הוגן" לבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה.
יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.
ב.   מכירה יומית
4.4     מכירה יומית (המכונה באתר "הדיל היומי" או כל כינוי אחר שיינתן לה מעת לעת) הינה מכירה שבה מוצעת כמות קבועה או עד גמר המלאי של שוברים לצורך מימוש ברכישת מוצרים ו/או שירותים בבית העסק של הספק, בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים בדף המכירה ובשוברים (להלן: "השוברים"). דרך כלל, השוברים שיוצעו הינם שוברי הנחה למימוש של שירות ו/או מוצר מסוים המסופק על ידי הספק בבית עסקו בהנחה קבועה או שוברים הנושאים שווי כספי לרכישת שירותים או מוצרים שונים בבית העסק של הספק במחיר הנחה קבוע מערך השווי הכספי הנקוב בם.
4.5     כל מכירה יומית תהא מוגבלת בזמן שיצוין בדף המכירה או עד הגעה לגמר מלאי השוברים המוצע לאותה המכירה היומית (להלן: "כמות השוברים המקסימאלית"), לפי המוקדם. נרכשו שוברים כמספר כמות השוברים המקסימאלית, תיסגר המכירה היומית ולא ניתן יהיה ליתן הצעה או לרכוש שובר נוסף במסגרת אותה המכירה היומית.
4.6     אתר "שרות הוגן" יהא רשאי לקבוע לגבי מכירה יומית מסוימת מספר הצעות מינימאלי הנדרש לשם מימוש אותה המכירה היומית, אשר יצוין בדף המכירה של אותה המכירה היומית (להלן: "מספר ההצעות המינימאלי") ויתרת כמות ההצעות הנדרשת לצורך הגעה למספר ההצעות המינימאלי. נקבע לגבי מכירה יומית מסוימת מספר הצעות מינימאלי, תנאי לקיום המכירה היומית הינו הגשת מספר הצעות לרכישת השוברים הזהה או גבוה ממספר ההצעות המינימאלי. במידה ומספר ההצעות במכירה היומית לא יהיה זהה או גבוה ממספר ההצעות המינימאלי, לא תיכנס לתוקפה המכירה היומית וללקוח לא תהא טענה כלשהי בקשר עם כך.
4.7     במכירה היומית יצוין מספר השוברים המינימאלי אשר יוצע למכירה במסגרת המכירה היומית, אשר לא יפחת ממספר ההצעות המינימאלי אשר נקבע לאותה המכירה, ככל שנקבע (להלן: "מספר השוברים המינימאלי").
4.8     כל מציע יהא רשאי לרכוש במסגרת כל רכישה בודדת מספר שוברים עד מקסימום השוברים הקבוע לאותה המכירה בגין רכישה בודדת. הציע לקוח הצעה לרכישת שוברים במכירה יומית כלשהי, ייתוסף הלקוח לרשימת הקונים במכירה והצעתו תחייב אותו.
4.9     יובהר ויודגש, תנאי מוקדם לקבלת הצעתו של מציע הוא שהמציע עמד בהוראות תקנון האתר והתקבל אישור מחברת האשראי לרכישה. מציע לא יהא רשאי לחזור מהצעה שניתנה על ידו. ניתנה הצעה על ידי מציע, יהיו ביטול ההצעה או ביטול הזכייה, לפי העניין, על ידו כפופים לאמור בסעיף 12 לתקנון זה.
4.10  אתר "שרות הוגן" יהא רשאי, בכל עת, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת של השוברים ובלבד שמספרם לא ירד מתחת למספר השוברים המינימאלי. כמו כן,  אתר "שרות הוגן" יהיה רשאי להאריך או לקצר את משך המכירה היומית או להפסיקה לאלתר בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מראש, ובלבד שנמכרו עד לאותו שלב בו הופסקה המכירה היומית בפועל מספר השוברים המינימאלי.
4.11  עם סיום רכישת השובר, יוכל הלקוח להדפיס באמצעות כרטיס הלקוח באתר את השובר לצורך מימושו. למען הסר ספק, בגין כל רכישה של שובר בודד הלקוח יהא רשאי להדפיס שובר אחד בלבד ולשימוש חד פעמי בלבד.
4.12  אלא אם כן נאמר אחרת בדף המכירה ו/או בשובר, מימוש השובר ייעשה במישרין על ידי הלקוח בבית העסק לצורך קבלת השירות או המוצר ו/או ההטבה הכספית הכלולים בשובר. באחריות הלקוח לשמור את השובר ולהציגו בבית העסק לצורך קבלת השירות או המוצר ו/או הטבה הכלולים בשובר. על הלקוח לזהות עצמו כנדרש במועד הצגת השובר למימוש בבית העסק ולוודא כי הינו מאשר בחתימתו את קבלת השירות או המוצר ו/או ההטבה בבית העסק.
4.13  לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית בה יוכל הלקוח לממש את השובר (להלן: "תקופת המימוש"). באחריות הלקוח לממש את השובר לכל המאוחר עד לתום תקופת המימוש. לאחר תום תקופת המימוש לא יהא לשובר כל תוקף. לקוח אשר מכל סיבה שהיא לא מימש את זכאותו לשובר בתקופת המימוש, יאבד את זכאותו לקבלת השירות או המוצר ו/או ההטבה הכלולים בשובר ולא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין אי מימוש השובר בתקופת המימוש. מבלי לגרוע מהאמור, אתר "שרות הוגן" ו/או הספק לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לאיחור של הלקוח בפנייה אל בית העסק למימוש השובר.
4.14  לכל מכירה יומית ייקבעו בדף המכירה ובשובר התנאים הספציפיים לאותה מכירה, לרבות בגין תקופת מימוש, הגבלות החלות על השימוש בשוברים, תנאים ספציפיים לגבי השירות או המוצר הכלול בשובר וכיו"ב. כל רכישת שובר ו/או מימושו כפופים לתנאי תקנון זה ולהוראות הספציפיות הכלולות בדף המכירה ו/או בשובר לגבי אותה המכירה היומית.
ג.  מכירה אישית
4.15  מכירה אישית הנה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות יחידות מקסימאלית של מוצר ו/או שירות (להלן: "כמות היחידות המקסימאלית") במחיר אשר לא יפחת ממחיר המינימום שייקבע על ידי האתר "שרות הוגן" ביחס לכל מכירה בנפרד (להלן – "המחיר האישי"). מכירה אישית הינה מכירה המוגבלת בזמן.
4.16  האתר "שרות הוגן"  יהיה רשאי, בכל עת, להגדיל או להקטין את כמות היחידות המקסימאלית המוצעת למכירה במכירה אישית. כמו כן האתר "שרות הוגן" יהא רשאי להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.
4.17  בכל מכירה אישית ייקבע ע"י האתר "שרות הוגן"  הסכום המינימאלי אותו ניתן יהיה להציע במסגרת אותה מכירה וכן את המחיר האישי, המשקף את המחיר הנמוך ביותר בו יימכר המוצר או השירות המוצעים באותה מכירה אישית. האתר "שרות הוגן"  רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבוע, לגבי כל מכירה, מחיר אישי שונה בין מציע למציע ובכלל זה יכול שהמחיר האישי יושפע מזהות המציע ו/או ממספר התשלומים בהם הציע כל מציע לרכוש את המוצר ו/או השירות המוצעים במסגרת אותה מכירה אישית. המחיר האישי יהיה חסוי ולא יפורסם באתר.
4.18  גולש שיהיה מעוניין במוצר ו/או בשירות המוצעים במסגרת מכירה אישית ייתן הצעה לרכישת אותו מוצר ו/או שירות ובלבד שהסכום המוצע באותה הצעה לא יפחת ממחיר המינימום כפי שנקבע באותה מכירה אישית. ההצעה תכלול את המחיר שהמציע מעוניין לשלם עבור המוצר ו/או והשירות המוצעים באותה מכירה אישית וכן את מספר התשלומים בו הוא מעוניין. לכל מציע תינתן האפשרות לתת, עד חמש הצעות לרכישת המוצר ו/או השירות המוצעים באותה מכירה אישית (להלן – "כמות ההצעות המותרת"), ואולם האתר "שרות הוגן"  רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבוע, לגבי כל מכירה ו/או לגבי מציע כלשהו או קבוצה של מציעים, כי כמות ההצעות המותרת באותה מכירה ו/או על ידי אותו מציע או אותה קבוצה של מציעים תהיה גבוהה יותר.
4.19  נתן גולש הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים במסגרת מכירה אישית והצעה זו הייתה נמוכה מהמחיר האישי, לא יזכה המציע במוצר ו/או בשירות המוצעים ותינתן לו הודעה מתאימה על כך. מציע שלא זכה יהיה רשאי להמשיך ולהציע הצעות עד לכמות ההצעות המותרת שנקבעה לגבי אותו מציע, ובלבד שהצעתו הבאה תהיה גבוהה מההצעה האחרונה אותה הגיש במסגרת אותה מכירה אישית.
4.20  נתן מציע במכירה אישית הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים בסכום השווה או הגבוה מהמחיר האישי שנקבע לגבי אותו מציע, תתקבל הצעתו של המציע, בהתאם לסכום ההצעה ובכפוף לתנאי התשלום שנבחרו על ידי אותו מציע.
4.21  מודגש ומובהר כי  תנאי מוקדם לקבלת הצעתו של מציע הוא שהמציע עמד בהוראות תקנון האתר והתקבל אישור מחברת האשראי לרכישה.
4.22  מובהר כי  לא תינתן כל אפשרות למציע שהגיש הצעה במכירה אישית לחזור בו מהצעתו. ניתנה הצעה ע"י מציע והצעה זו זיכתה את המציע במכירה, קרי הפכה את המציע לזוכה, יהא הזוכה זכאי לבטל את הזכייה בכפוף לאמור בסעיף ‏12 לתקנון זה.
ד.  מוצרים בייבוא אישי
4.23  האתר מאפשר לך לייבא מוצרים שונים (להלן: "מוצרים" או "מוצרי היבוא האישי") ישירות מספקים זרים, שאינם ישראלים, ברחבי העולם (להלן: "ספקי היבוא האישי") ובתנאי שהיבוא נעשה לצריכה אישית ולא מסחרית (להלן: "יבוא אישי").
4.24  יובהר כי אתר "שרות הוגן" משמש פלטפורמה בלבד לביצוע עסקאות יבוא אישי בין הלקוח לבין ספקי היבוא האישי באופן ישיר, כי הוא אינו צד לעסקת היבוא האישי וכי אינו אחראי למוצרים ו/או לאספקתם ו/או לתקינותם ו/או לאחריות להם. יחד עם זאת, במקרה שתתקבל תלונה מלקוח בגין מוצר יבוא אישי שרכש, יפעל האתר במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספק בכי לנסות ולפתור את התלונה באופן המיטבי לטובת הלקוח.
4.25  כל המידע המוצג באתר לגבי מוצרי היבוא האישי, לרבות בעניין טיבם ואיכותם, התקבל מספקי היבוא האישי ומצוי באחריותם הבלעדית של ספקי היבוא האישי. למען הסר ספק יובהר כי אין באפשרות האתר לאמת את הפרטים המידע שמתקבל מספקי היבוא האישי בנוגע למוצרים השונים, לרבות בעניין מפרטי המוצרים, התמונות שהוצגו בדפי המכירה וכיו"ב.
4.26  מכירות היבוא האישי יסומנו בדפי המכירה ככאלה והן יוגבלו בכמות ו/או בזמן אשר יצוין בעמוד המכירה. ספק היבוא האישי רשאי, בכל עת, להגדיל ו/או להקטין את מספר המוצרים המוצעים. כמו כן, ספק היבוא האישי רשאי להאריך ו/או לקצר את משך המכירה ו/או להפסיקה לאלתר בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מראש.
4.27  המוצרים יישלחו ממחסני ספקי היבוא האישי בחו"ל ללקוח באמצעות דואר רגיל ו/או דואר רשום ו/או חברת שליחויות (להלן: "השילוח"), בהתאם לשילוח שיפורט בדף המכירה ובמועדי האספקה שיפורטו בעמוד המכירה.
4.28  שילוח מוצרי היבוא האישי יעשה לבית הלקוח או לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח, בהתאם למפורט בדף המכירה. תשומת לבך לכך שזמן המשלוח ממחסני הספק בחו"ל המפורט בדף המכירה הינו זמן משלוח מוערך, כי ייתכנו עיכובים הנובעים מגורמים שונים, וכי האתר אינו אחראי לאיחור באספקת מוצרי היבוא האישי ולכל נזק שייגרם ללקוח בשל כך.
4.29  המוצרים יסופקו ללקוח בצירוף חשבונית מס מהספק בחו"ל.
4.30  המחירים המפורטים באתר אינם כוללים מע"מ, מכס או כל מס או היטל אחר שייתכן ויוטל על המוצר על ידי רשויות המיסים בישראל (להלן: "מס"). ככל שיוטל מס הוא ישולם על ידי הלקוח ישירות לגורם הרלוונטי ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידו.
4.31  חלק ממוצרי היבוא האישי המוצגים באתר מגיעים עם תעודת אחריות מקורית של היצרן ו/או ספק היבוא האישי וקבלת האחריות כפופה להוראות המופיעות על גבי תעודת האחריות. יובהר כי שירות לאחר מכירה בגין מוצרי היבוא האישי עשוי להתבצע בכתובתו של היצרן ו/או ספק היבוא האישי וכי האתר ו/או ספקי היבוא האישי אינם מתחייבים שהשירות יתבצע בישראל.
4.32  אחריות לשלמות המוצר: ספקי היבוא האישי מתחייבים לפעול ככל יכולתם על מנת שהמוצר יסופק ללקוח כשהוא שלם ותקין, ואולם היה והמוצר הגיע שבור ו/או לא תקין ספק היבוא האישי מתחייב להחליף על חשבונו את המוצר, ובתנאי שתלונת הלקוח בדבר אי שלמות ו/או תקינות המוצר תתקבל לא יאוחר מ 48 שעות ממועד קבלת המוצר יובהר כי אין באמור כדי לפגוע בזכות הלקוח לביטול עסקה/מכירה, כמפורט בתקנון.
4.33  הרכבת מוצרים: ספקי היבוא האישי אינם מספקים שירותי הרכבה במדינת ישראל, ככל שיש צורך בהרכבה, והלקוח נוטל על עצמו להרכיב את המוצר בעצמו ו/או באמצעות איש מקצוע מטעמו, והוא לא יבוא בתלונה כלשהי כלפי האתר ו/או ספקי היבוא האישי בנוגע להרכבת המוצר ו/או בנוגע לנזק שנגרם למוצר בשל הרכבתו.
4.34  תשומת לבך לכך שבמידה וקיימת סתירה בין האמור בסעיפים ד'4.23 – ד'4.34 לעיל, בנוגע למוצרים בייבוא אישי, לבין האמור בסעיף אחר בתקנון האתר, תגבר ההוראה הנוגעת ישירות למוצרים בייבוא אישי.
ה.  מכירות מיוחדות
4.35  האתר "שרות הוגן" יהא רשאי להפעיל מכירות מכל סוג שהוא עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידו מעת לעת.
4.36  הוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.
4.37  לקוחות שאינם נמנים על הלקוחות המסוימים אליהם פונה המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי האתר "שרות הוגן"  ו/או מי מטעמו.

5.   מועדי מכירה

5.1     במכירה אישית ו/או במכירה יומית, המכירה תחל ותיסגר במועדים שיפורטו בדף המכירה באתר.
5.2     במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
5.3     על אף האמור לעיל, מכירה אישית ו/או מכירה יומית תסתיים מיידית ולפני מועד הסיום המפורסם בדף המכירה אם ניתנו הצעות בגובה המחיר האישי ו/או כמספר יחידות המוצר או השירות או השוברים שהועמדו למכירה, לפי העניין.
5.4     במכירה אישית האתר "שרות הוגן" יהא רשאי להאריך ו/או לקצר את מועד סיום המכירה ו/או להגדיל ו/או להקטין את הכמות המוצעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
5.5     במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה (תהא סוג המכירה אשר תהיה), רשאי האתר "שרות הוגן"  על פי שיקול דעתו לשנות את מועד סיום המכירה ו/או לבטלה בכל עת וללא הודעה מראש.

6.   עדכון האתר ופרסום הצעות מכירה אישית

6.1     במכירה אישית, בכל תקופת המכירה, יפורסמו באתר כל ההצעות, כשהן כוללות את שם המשתמש של המציע ומועד הגשת ההצעה.
יובהר ויודגש, תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט דורשת זמן ולכן מומלץ להגיש הצעה לא יאוחר מ- 30 שניות לפני תום המכירה.
6.2     האתר "שרות הוגן" יעשה כמיטב יכולתו לעדכן את רשימת ההצעות באופן מקוון על מנת לספק למציע תמונה עדכנית ונכונה של ההצעות באותה השעה.
6.3     ההצעות הזוכות במכירה אישית יהיו אותן הצעות שניתנו לפני סגירת המכירה, הכל כאמור ברשומות האתר "שרות הוגן".
6.4     ההצעות הזוכות במכירה היומית יהיו אותן הצעות שניתנו טרם סגירת המכירה, ובתנאי שככל שנקבע לאותה המכירה מספר הצעות מינימאלי, הוגשו במסגרת המכירה היומית לא פחות הצעות ממספר ההצעות המינימאלי הדרוש לביצוע אותה המכירה היומית, הכל כאמור ברשומות האתר "שרות הוגן".
6.5     הצעה שלא עמדה בתנאי תקנון זה תיפסל.
6.6     לאחר סגירת המכירה, יוכל זוכה לראות את פרטי זכייתו באתר במסגרת כרטיס הלקוח שלו. בנוסף, הזוכים יקבלו הודעת זכייה בתוך 48 שעות בדואר אלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו.
6.7     פרטים אודות ההצעות שהוגשו ואודות המכירות שבוצעו ניתן למצוא תחת הקישור "כרטיס לקוח".
6.8     רשימת ההצעות הזוכות, תיעשה על סמך הרישום שנעשה במחשבי האתר "שרות הוגן". רישומים אלו מהווים ראיה חלוטה לנכונותם.
יובהר ויודגש, כי רק הודעת זכייה שהתקבלה בדואר האלקטרוני של הלקוח,הכוללת את פרטי הזכייה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, תהווה אישור על קליטת הזכייה באתר "שרות הוגן", ואולם מבצע פעולה ייחשב כזוכה גם אם לא קיבל הודעה בדואר האלקטרוני, מכל סיבה שהיא.

7.  אספקת/הובלת המוצרים

7.1    האתר "שרות הוגן" ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש  על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
7.2    האתר "שרות הוגן"  ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. האתר "שרות הוגן" ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
7.3    באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, האתר "שרות הוגן"  ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע: האתר "שרות הוגן"   עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של
עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
7.4    דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, האתר "שרות הוגן"  ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.
7.5     הובלה מעל קומה 3 תחייב את הלקוח בעלות משתנה בין 30-50 ₪. פירוק דלתות מקרר (במידת הצורך) יחייבו את הלקוח בעלות משתנה בין 120-180 ₪. דמי הובלה אינם כוללים שימוש במנוף (במידת הצורך).
התשלום עבור שירות פירוק דלתות למקררים יעשה מול המוביל של המוצר לבית הלקוח.
7.6    עלויות בגין התקנה של מוצרי גז (כיריים גז, תנור משולב כיריים) כרוכה בתשלום לטכנאי גז מוסמך מטעם היבואן של אותו מוצר או טכנאי גז מוסמך של חברות הגז כגון: אמישראגז, דור ועוד'.
7.7    מובהר בזאת כי מחירי המזגנים באתר "שרות הוגן" אינם כוללים התקנה ו/או אביזרי התקנה נלווים.
7.8   הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ (לשעבר רשות הדואר לישראל) יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
7.9    זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
7.10  דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר "שרות הוגן"  ו/או הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
7.11  זוכה במכירה או רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי משירות הוגן או מעסקו של הספק, בהתאם לגורם האחראי על הספקת המוצר ללקוח, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, ניתן לפנות לבירור האמור, ישירות לשירות הלקוחות של האתר "שרות הוגן".
איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. זוכה במכירה שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה,  האתר "שרות הוגן"  יהא רשאי לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בסעיף 12 לתקנון זה.
7.12  בעת אספקת המוצר, רשאים האתר "שרות הוגן" ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
7.13 במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.
7.14 במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בדף  המכירה של אותו מוצר, יידע הלקוח את האתר "שרות הוגן" בדבר העיכוב   בתוך פרק זמן סביר. במידה שלקוח לא יידע את האתר "שרות הוגן"  בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולאתר "שרות הוגן" לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.

8. שירות לקוחות

8.1    בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של האתר "שרות הוגן", אשר ישמחו לעזור ולהפנות אותך אף
במקרה הצורך לנציגי הספק הרלוונטי למוצר.
8.2    לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר "שרות הוגן" בדואר אלקטרוני  info@betisrael.co.il , בטלפון : 073-2366566
 או בפקס : 04-8407020.
נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

9.  מילוי משובים והשימוש בהם

9.1    האתר "שרות הוגן" יהא רשאי, אך לא חייב, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,לשלוח למשתמש, בסיום כל מכירה כשירות נוסף בעבור המשתמשים באתר, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על הליך המכירה, על הספק ועל המוצר ו/או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן – "המשובים"). ככלל,עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש.
9.2     נשלחו על ידי האתר למשתמש המשובים או ניתנה למשתמש אפשרות למלא משוב כלשהו על ספק, מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:
9.2.1    המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים במשוב, וזאת רק ביחס למוצרים ו/או שירותים אותם רכשו בפועל. משתמש ממלא משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיביים בלבד ובאופן מלא.
9.2.2    חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות במילוי המשובים שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר מילא משוב כאמור בסעיף זה, ישפה את האתר "שרות הוגן", מייד עם דרישתו הראשונה, בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליו מצד שלישי כלשהו בגין פגיעה עקב מילויו של משוב באופן שאינו ראוי על ידי משתמש כאמור.
9.2.3     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי האתר "שרות הוגן" יהא רשאי, אך לא חייב, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות לפי סעיף זה בקשר עם מילוי המשובים.במקרים של הפרה כאמור יהא האתר "שרות הוגן"  רשאי להסיר לאלתר את המשוב מהצגה באתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטאטוטורית ו/או לכל גורם אחר, שלפי שיקול דעתו המוחלט של האתר "שרות הוגן"  נפגע או עלול להיפגע מפרטי המשוב כאמור ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש  בנסיבות העניין.
9.2.4      מובהר בזאת, כי האתר "שרות הוגן" רשאי לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל משוב או כל חלק הימנו, והכל מבלי שיהא מחויב לידע את המשתמש אשר מילא משוב בדבר.
9.2.5      אתר "שרות הוגן" יהא רשאי לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את נתוני המשובים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר,למשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
9.2.6      יובהר, כי לאתר "שרות הוגן" אין כל דרך להתחקות אחר זהות כותבי המשובים המפורסמים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בגין האמור.
9.2.7      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם האתר "שרות הוגן" ביחס לספקים ו/או למוצרים  ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה.יובהר, כי המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.
9.2.8     ככלל, האתר "שרות הוגן" ושירות הוגן יציגו את תוצאות ו/או תכני המשובים לצפייה באתר באופן אוטומטי וכפי שהן (As is),מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. שירות הוגן ו/או אתר "שרות הוגן" לא ישאו באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים שירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בנתוני המשובים.

10.  כשרות להשתמש באתר

10.1  כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
10.1.1    המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס,השימוש שלך טעון אישור של האפוטרופוס.
10.1.2    המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
10.1.3    המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י  אחת מחברות כרטיסי האשראי.
10.1.4    המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
10.2       חל איסור מוחלט על הספקים ו/או על עובדיהם ו/או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של מוצרי או שירותי הספק באתר.
10.3       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא אתר "שרות הוגן", רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
10.3.1    מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
10.3.2    מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
10.3.3    מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
10.3.4    מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר "שרות הוגן"  ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
10.3.5    בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

11.  מדיניות פרטיות

11.1       כדי לרכוש מוצר או שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה,כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית,מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
11.2       לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בם שימוש, בכל דרך שהיא, אתר "שרות הוגן" יהא רשאי להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, אתר "שרות הוגן" לא ישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית.
11.3       למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר אתר "שרות הוגן" במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של אתר "שרות הוגן" ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לאתר "שרות הוגן" לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות בקבוצת שירות הוגן.
11.4       ככל שהמוצר או השירות שהוזמן על ידך באתר יסופק לך ישירות על ידי הספק,המידע הנ"ל יועבר לספק הרלבנטי על מנת לאפשר את אספקת המוצר או השירות לידך בהתאם לפרטים שמסרת במועד הרישום לאתר ו/או ביצוע הרכישה. אתר "שרות הוגן" עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ונוקט במאמצים סבירים ומקובלים מול הספקים בכדי למנוע שימוש לרעה על ידם במידע המועבר אליהם על ידי אתר "שרות הוגן",ואולם האתר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה ע"י הספק במידע שהועבר לו.
מעבר לשימוש הנ"ל אתר "שרות הוגן" מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.אתר "שרות הוגן" יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
11.5       אתר "שרות הוגן" נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר,על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון,אתר "שרות הוגן" לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר,שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו של אתר "שרות הוגן".
11.6       לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר.
אתר "שרות הוגן" מכבד את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מאתר "שרות הוגן", תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שתקבל מאתר "שרות הוגן".
דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר.
לתשומת ליבך: לאתר "שרות הוגן" אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני אתר "שרות הוגן" כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.
11.7      אתר "שרות הוגן" יהא רשאי להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר,פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
11.8      אתר "שרות הוגן" יהא רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של אתר "שרות הוגן" על הכונן  הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך)  על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

12.  ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

12.1       מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
12.2       לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
*             ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
*             ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת –  בלבד שביטול כאמור ייעשה
לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה,קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
12.3       ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
א.           טובין פסידים;
ב.            שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
ג.            מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
ד.            טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
ה.           טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
12.4       ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לאתר "שרות הוגן" בלבד, באמצעות פקס מס' 04-8407020 ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של אתר "שרות הוגן" מכרטיס הלקוח שלך באתר.
12.5       תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), יחזיר אתר "שרות הוגן" למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, ימסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה,יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו על ידי אתר "שרות הוגן" במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
12.6       תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאי אתר "שרות הוגן" לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, יחזיר אתר "שרות הוגן" למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נשוא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי אתר "שרות הוגן" במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי הנכס ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי אתר "שרות הוגן", יהיו האתר ו/או הספק האחראי לשילוח רשאים לגבות ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין הובלה כאמור.
12.7       מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ‏12.5 ו-‏12.6 לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ‏12.2 לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה יהא אתר "שרות הוגן" רשאי לחייב אותך בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול. בנוסף, במקרה שהותקן בביתך על ידי האתר ו/או הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה אתר "שרות הוגן" רשאי לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.
12.8       דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותו של אתר "שרות הוגן" לתבוע את נזקיו בשל כך.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית,שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
12.9       האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן, כמפורט בסעיף ‏12.2 לעיל.
דע: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת מוצרים אשר ייוצרו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה באתר או יעוצבו אישית על ידי המשתמש בעבורו, ,לפי העניין. דע, כי מוצרים כאמור הינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט (להלן: "מוצר בהזמנה אישית").
לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי אתר "שרות הוגן" אינו מקבל מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינו מבטל עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.
בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, אתר "שרות הוגן" יכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל ביצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.
12.10     אתר "שרות הוגן" יהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
12.10.1     במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
12.10.2     במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
12.10.3     אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
12.10.4     במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
12.10.5     אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
12.10.6     אם יתברר לאתר "שרות הוגן" כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ואתר "שרות הוגן" ימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או ישיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי אתר "שרות הוגן" בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

13.  אחריות

א.   אחריות בגין מוצרים/שירותים
13.1       אתר "שרות הוגן" מאפשר לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. עם זאת, אתר "שרות הוגן" אינו היצרן או היבואן של המוצר שיש בדעתך לרכוש באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, אתר "שרות הוגן" ו/או מי מטעמו אינם אחראים על השירות  והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים              לאחר מכירה, בין אם במכירה רגילה ובין אם במכירה יומית ו/או אישית ו/או אחרת, נמסרו לאתר "שרות הוגן"  ע"י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
עם זאת, יובהר כי אתר "שרות הוגן" עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיים בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות בגין האמור לעיל,יפעל אתר "שרות הוגן" במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הלקוח.
13.2       נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את אתר "שרות הוגן". תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
13.3       אתר "שרות הוגן" ו/או מי מטעמו יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
13.4       מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏13.3 לעיל, אתר "שרות הוגן" ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לאתר "שרות הוגן" ו/או הספקים, ינקטו אתר "שרות הוגן" ו/או הספקים במירב המאמצים בכדי ליידע  את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. בכפוף להוראות סעיף ‏7.11 לעיל, במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף ‏12.5 לעיל.
בכל מקרה, בכפוף להוראות סעיף ‏7.11 לעיל, אתר "שרות הוגן" יהא אחראי בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של אתר "שרות הוגן" או מי מטעמו ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. אתר "שרות הוגן" ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
13.5       אתר "שרות הוגן" לא יהא אחראי להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
ב.  אחריות כללית בגין פעילות האתר
13.6       השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר "שרות הוגן" בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
13.7       אתר "שרות הוגן" עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, אתר "שרות הוגן" אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור,אתר "שרות הוגן" לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.
13.8       אתר "שרות הוגן" לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.
13.9       אתר "שרות הוגן" לא יהא אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
אתר "שרות הוגן" אינו מתחייב כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע  הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

14.   קניין רוחני

14.1       אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב,הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של אתר "שרות הוגן" ו/או מי מטעמו.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן אתר "שרות הוגן" נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.
14.2       אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י אתר "שרות הוגן".
14.3       רישומי המחשב של אתר "שרות הוגן" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

15.  שונות

15.1       פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.
15.2       סמכות השיפוט הבלעדית בנוגע לתקנון זה ו/או מכירה ו/או קניה באתר "שרות הוגן" תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בחיפה.
15.3       התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 14 ביוני 2014  וניתן לשינוי בכל עת ע"י אתר  "שרות הוגן",  על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.