m

מערכות אוורור

מעבדות מחקר ופיתוח בתחומים שונים מושפעות רבות בתנאי האקלים השוררים בסביבת המעבדה וכל תחום מחקר ופיתוח מקיים דרישות אשר יכולות לקיים תנאי עבודה, לדוגמא שליטה על טמפרטורה קבועה למניעת שינויים