m

מיזוג משרדי חברת Panda Trading Systems

מיזוג משרדי חברת Panda Trading Systems

מיזוג משרדי חברת Panda Trading Systems התקנת מעבים VRF של חברת LG לגג בניין מרצדס בחיפה. הפרויקט נועד למזג משרדים בשטח של 1,200 מ"ר על ידי התקנת יחידות מאייד נפרדות לכל משרד בנפרד וכן מיזוג OPEN SPACE של מרכז הפיתוח והתמיכה.

מנהל פרויקט:

מכתב המלצה:

Category:
Date:
Tags: