m

מיזוג חדר אוכל ומטבח בבסיס גלילות

מיזוג חדר אוכל ומטבח בבסיס גלילות

המתקן המתואר מתייחס לשלבים 03 ו-04 של העבודה כאשר שלב ג' היגר
שיפוץ חדר אוכל ישן וביצוע מערכת מיזוג אויר למבואה ושלב ד' שיפוץ מטבח.
שלב ג' – במסגרת העבודה סופקה יטא 6 חדשה למיזוג המבואה, בוצעו מערכת
תעלות מיזוג אויר חדשות למבואה ועבור חדר האוכל החדש, התחברות לשלושת
היטאות הקימות עם מערכת תעלות מיזוג אוויר וכן חיבורי מנדפים עם מערכת
תעלות פח שחור וכן מערכת תעלות פינוי עשן, הכל ע"פ המתואר בתוכניות
למפוחים שמותקנים בגג המבנים.

שלב ד' – במסגרת עבודה זאת סופקו והותקנו 2 יחידות אויר צח יטא 4 +יטא 5
לספיקה של CFM 20,000 שמוזנות בצנרת מים קרים ומים חמים לצנרת ראשית
שההכנות לחיבור והחיבור בוצע בגלריה וע"פ מערכת תעלות מפח מגולוון מבודדות
מספקות אויר צח מטופל כמו כן ישנם במטבח מערכת תעלות מפח שחור ליניקה
ממנדפים, מערכת תעלות לפינוי עשן וכן מערכת תעלות PVC ליניקה ממנדפים
מעל מכונת שטיפת כלים.

Date: