m

מיזוג מרכז מסחרי ביג נצרת

מיזוג מרכז מסחרי ביג נצרת

התקנת מערכות מיזוג ואוורור ביג נצרת חניון, אזור מסחר ואזור הסעדה

 

חניון:
מערכת איורור ושחרור עשן בחניון מבוססת על מספר מפוחים המכניסים אויר לחניון ומצד שני מספר מפוחים המוציאים אויר מהחניון בזמן שגרה.
בזמן שריפה כל המפוחים הופכים למפוחי שחרור עשן.

 

קומת מסחר:
מפוחי שחרור עשן מחנויות מופעלים עם קריאת אינדיקציה ממערכת גילוי אש.
במשרדי הנהלה הותקנו מזגנים מפוצלים+מזגן מיני מרכזי לטיפול בהכנסת אויר צח.
בחדר אשפה מזגן מיני מרכזי מיוחד.
בחדר שנאים הותקנו 2מגנים מפוצלים מיני מרכזיים.

 

איזור הסעדה:
יחידות מיזוג אויר בהתפשטות ישירה.
מערכת יניקה ממנדפים.
אספקת אויר צח לחלל המטופל.

איורור שירותים:
פינוי עשן ע"י מפוח פינוי עשן +יחידת סינון.

לקוח::

ביג נצרת

מנהל עבודה::

אריק קלפון

Date: